Saniye sonra Kapanacaktir
Hakk覺m覺zda

Hakk覺m覺zda

   Anzer'in Doal Kaynaklar覺n覺 ekonomiye kazand覺rmak amac覺yla kurulmu olan Anzersu A.. el dememi doas覺 kültürel ve tabii kaynaklar覺 ile dokunulmam覺 olan Anzer Yaylalar覺n覺 korumak ve tan覺tmak hedefindedir.

      irketimiz Rize Anzer Yaylas覺n覺n sakinlerince 26 Ekim 2007 tarihinde 23 ortak taraf覺ndan kurulmutur. irketimiz Kuruluunun hemen ard覺ndan arsa temin edip plan projesini haz覺rlam覺 ve inaat覺na balam覺t覺r. Su paketlenmesinde kullan覺lan teknoloji son teknolojidir. Özellikle pet üretiminde kuru ve yas覺z hava kullan覺lmas覺na özen gösterilmi bu amaçla 襤ngiltere’den makine ithal edilmitir. Sistem montajlar覺nda kurulan teknik ekibin çal覺t覺r覺lmas覺 sureti ile üretimde verimi art覺r覺c覺 tedbirler al覺nm覺t覺r. Fabrikada üretim ve paketleme ile depo ve sevk bölümleri ayr覺 yerlerde organize edilmi ve hijyene özen gösterilmitir. Toplam kalite irketimizin yaam tarz覺 olarak seçilmitir. Kalite irket ilikilerinin ve irkette yaam覺n kendisidir. Anzer bal覺 ile dünyada ün yapm覺 ve bal覺n覺n ifal覺 olduu konusunda yayg覺n inanç bulunan bir yöredir. Bu inanç ve bal kalitesine suyun katk覺s覺 irketimizce arat覺r覺lacak bu konuda yap覺lacak bilimsel çal覺malara destek verilecektir. Suyumuz resmi analiz deerlerine göre genel mineral yap覺s覺 ve özellikleri ile doal kaynak sular覺 aras覺nda özel bir yeri olan kaliteli bir sudur. irketimiz fabrikas覺nda kurulan ve teknik kapasitesi yeterli laboratuar da üretim kontrol alt覺na al覺naca覺 gibi arat覺rma amaçl覺 çal覺ma yap覺lamas覺 da hedeflenmitir. Üretimin yan覺nda sat覺 ve müteri memnuniyetine ayr覺 özen gösterilecek sat覺 tekilat覺 her an denetim alt覺nda tutulacakt覺r. Balang覺çta bayiler oluturmak sureti ile sat覺a balanacak bayiler performanslar覺na göre zaman içinde deerlendirilecektir. Tan覺t覺mda ürün kalitesi ve hizmetin doru anlat覺lmas覺 politika olarak seçilmitir. Üretim kapasitesi en üst düzey esas al覺narak ana sistemler kurulmu olup pazar oluturulduktan sonra daha kapasiteli sistemler devreye al覺nacakt覺r. irketimiz çok ortakl覺 bir irkettir. Bu yönü ile bölge kalk覺nmas覺na örnek tekil edecektir. Keza bölge insan覺 genel olarak profesyonel irket yap覺lar覺na al覺覺k deildir. Aile irket modeline al覺覺k olunmas覺 nedeni ile bu yap覺 Rize’de dikkatle izlenmektedir. irketimizin baar覺s覺 bu anlamda bölge kalk覺nmas覺 için model oluturacakt覺r. Bireysel kalk覺nmadan çok bölge kalk覺nmas覺 hedef seçilmitir. Daha imdiden bölgede y覺llard覺r k覺 dönemi terk edilen köylerde yaam balam覺t覺r bunun gelimesine katk覺 salanacakt覺r bu amaçla teknik yeterlilik esas olmakla birlikte bölge insan覺n覺n çal覺mas覺na ve ekonomik artlar el verdii istihdam merkezli üretim seçenekleri üzerinde durulmas覺na özen gösterilecektir. Yedi kiilik yönetim kurulumuz effafl覺覺 esas alarak görevini yapacakt覺r.


YÖNET襤M KURULU
Birol BÜLBÜL - Yönetim Kurulu Bakan覺
Mustafa KESER - Bakan Vekili
Kenan EM襤NOLU - Bakan Vekili
Bilgemar G覺da Tic.襤th. ve 襤hr. Ltd.ti. Tüzel Kii ad覺na efik BÜYÜKYAZICI - Bakan Vekili
eref ÇOLAK - Bakan Yard覺mc覺s覺
H覺z覺r YILDIZ - Yönetim Kurulu Üyesi
Yusuf EKMEKÇ襤 - Yönetim Kurulu Üyesi

DENETLEME KURULU
Salih YILMAZ - Denetleme Kurulu Üyesi
Birgül KARSLI - Denetleme Kurulu Üyesi